Holistický marketingový prístup

Holistický marketingový prístup

Predstavte si, že ste marketingový riaditeľ MC Donaldu a ľudia vám vyčítajú, že podávate chutné, no vždy len nezdravé jedlá. Alebo že vám ľudia vyčítajú, že sa nesprávate dostatočne ekologicky…

Čo urobíte?

Pripravíte nové televízne reklamy, ktoré opisujú chuť vašich jedál? Spravíte súťaže na sociálnych sieťach? Alebo pridáte do svojho jedálneho lístka zeleninové šaláty a prestanete používať jednorázové plasty?

Udržateľnosť

Lavička vyrobená z posledných plastových príborov, zdroj: MC Donald

Práve takýto spôsob myslenia je príznačný pre holistický marketingový prístup. Všetky časti vášho podnikania sa navzájom ovplyvňujú, a podcenenie jednej jeho zložky často nedokážete vyrovnať ani radikálnym zlepšením iných častí.

„Celok je viac než súhrn jeho častí.“

Aristoteles

Reštaurácie sú skvelým príkladom na pochopenie holistickej marketingovej koncepcie v praxi.

Ste majiteľ reštaurácie, kvalita vášho jedla a jeho cena sú primerané cieľovému zákazníkovi (vyššia stredná trieda), prostredie je čisté, v reštaurácii vám hrá príjemná hudba. Pri každej objednávke však ľudia počujú krik a nadávky kuchára z kuchyne, pričom na čašníkoch môžete vidieť, ako veľmi ich unavuje takéto správanie. Ako sa asi zákazník bude u vás cítiť? Odporučí vašu reštauráciu ďalším? Alebo si predstavte, že aj firemnú kultúru máte na vysokej úrovni, no vaša reštaurácia sa nachádza na okraji mesta. Všetko u vás funguje tip-top, no ľudia musia sadnúť do auta, aby k vám prišli. A predovšetkým musia ľudia vedieť o vašej reštaurácii, ako aj o vašej kvalite. Čím ich dokážete zaujať? Ako ich k vám prilákate?

Trocha teórie – Holistický marketing

Holistická marketingová koncepcia je jedným z najnovších prístupov k marketingu. Vznikla ako reakcia na zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí (demografické zmeny, globalizácia, hyperkonkurencia, rozvoj internetu, spoločenská zodpovednosť firiem…).

“Holistický marketing zastáva názor, že pri marketingu záleží na všetkom – a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva.”

Kotler & Keller

Holistický marketing je založený na 4 základných marketingových zložkách:

 • Vzťahový marketing
 • Integrovaný marketing
 • Interný marketing
 • Spoločensky zodpovedný marketing

Vzťahový marketing

Vzťahový marketing sa zameriava na vytváranie dlhodobých partnerstiev s kľúčovými osobami potrebnými pre úspech vášho obchodu. Jedna sa predovšetkým o vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými parnermi (dodávateľmi, predajcami, distribútormi…) či členmi finančnej komunity (akcionári, investori…)

Pevné vzťahy

Integrovaný marketing

Integrovaný marketing je marketingový koncept, v ktorom sa celá firma orientuje na marketingovú komunikáciu (reklama, podpora predaje, PR…). 

Všetky zložky marketingového mixu ( v modely 4P sú to cena, produkt, propagácia, distribúcia) sú zostavované tak, aby sa nazvájom podporovali, dopĺňali a posilňovali tak predaj.

Poslaním integrovaného marketingu je teda zostavenie firemného marketingového mixu tak, aby zákazníkom vytváral, prezentoval a poskytoval hodnoty.

 Integrovaný marketing sa zaoberá dvoma kľúčovými témami:

 1. Pri prezentovaní a poskytovaní hodnôt je môžné vyvíjať mnoho rozličných marketingových aktivít.
 2. Všetky marketingové aktivity sú koordinované tak, aby sa maximalizovali ich spojené dôsledky.
Firemná stratégia

Interný marketing

Interný marketing sa zameriava na získanie, vyškolenie, motivovanie a vedenie schopných zamestnancov, ktorých cieľom je hlavne dobre slúžiť zákazníkom firmy.

“Postarajte sa o vašich zamestnancov, a oni sa postarajú o vaše podnikanie…”

Každý dobrý marketér by mal vedieť, že marketingové aktivity, ktoré sa odohrávajú v rámci společnosti sú rovnako, či dokonca ešte viac prínosné ako tie, ktoré sú namierené smerom von. 

Pokiaľ chce vaša organizácia poskytovať skvelé služby, musia na to byť vaši zamestnanci pripravení, musia byť stotožnení s víziou, poslaním a hodnotami  firmy, a zároveň sa musia cítiť príjemne v rámci zvolenej firemnej kultúry.

Interný Marketing

Spoločensky zodpovedný marketing

Marketing musí brať do úvahy aj etický, environmentálny, právny ako aj spoločenský kontext svojho postavenia a aktivit, nakoľko dopady marketingu presahujú samotnú firmu a vašich zákazníkov, a týkajú sa ludskej spoločnosti ako celku.

Úlohou organizácie je teda určiť priania, potreby a záujmy cielových zákazníkov, a uspokojovať ich efektívnejšie ako konkurencia, pričom musí ochraňovať a podporovať dlhodobý blahobyt zákazníkov a celej spoločnosti.

S tým, ako sa spotrebitelia stávajú spoločensky uvedomelejšími, niektoré firmy vužívajú spoločenskú zodpovednosť aj ako spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie, čím ovlyvňujú preferencie potencionálnych zákazníkov.

Spoločenská zodpovednosť

Holistický marketing teda vníma firemný marketing v širšej perspektíve. Nie je to len o priamej komunikácii smerom k zákazníkom. V holistickom marketingu ide aj o hodnoty firmy a firemnú kultúru, ide aj o spôsob distribúcie tovarov a služieb, ako aj o prezentované názory k celospoločenským témam… Všetko toto a ešte oveľa viac ovplyvňuje úspešnosť podnikania firmy. Práve preto tento komplexný pohľad na marketing firmy zdieľa aj JD Agency, a využíva ho ako základný pilier svojej práce.

Rozvojová agentúra JD Agency

Chcete podporiť komplexný rozvoj vašej firmy? Kontaktujte nás! 

Hľadám niekoho na marketing! Koho ale v skutočnosti hľadám?

Hľadám niekoho na marketing! Koho ale v skutočnosti hľadám?

Hľadám niekoho na marketing. Veta, ktorá sa čím ďalej tým častejšie objavuje v našej spoločnosti. Čo však ľudia v skutočnosti hľadajú? V praxi sa často stretávame s tým, že si ľudia pojem marketing vysvetľujú ako synonymum pre reklamu. Marketing je však oveľa, oveľa viac. Reklama, respektíve všetky spôsoby vonkajšej komunikácie vašej firmy patria do marketingových činností, no nie sú jedinými. Čo teda je v skutočnosti ten “marketing”?

Reklama

Priznajte sa, akú emóciu vo vás vyvoláva tento kamión?

Existuje množstvo odborných poučiek, v ktorých rôzni ľudia rôznym spôsobom opisujú jeden a ten istý výraz – marketing. Jadro všetkých moderných poučiek je však rovnaké:

“Marketing je proces zameraný na uspokojovanie  potrieb zákazníka.”

Marketing znamená uspokojenie zákazníka so ziskom. Cieľom marketingu je prilákať nových zákazníkom sľubom vyššej hodnoty a udržanie si súčastných zákazníkov tým, že im prinesieme uspokojenie”

Kottler

“Cieľavedomá činnosť firmy zameraná na uspokojenie potrieb a želaní zákazníkov, čo dosahuje prostredníctvom ekonomických, technologických a psychologických prostriedkov.”

Tombsányi

“Marketing predstavuje takú podnikateľskú činnosť, ktorá v záujme uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov skúma trh za účelom poznania potrieb, vytvára trhom požadované výrobky a služby, oboznámi s nimi spotrebiteľov, určí ceny, zorganizuje predaj produktov a ovplyvňuje kupujúcich.”

Bauer

Marketing v sebe integruje všetky nástroje, ktoré budujú silné vzťahy so zákazníkom, ovplyvňujú celkovú stratégiu podniku ako aj jeho postavenie na trhu. Je to teda pojem, ktorým sa označujú všetky činnosti aktívneho ovplyvňovania podnikania. 

Vnímanie značky

Na vnímanie značky zákazníkmi majú vplyv rôzne prvky. Zdroj: Sluchadlakmobilu.sk

Patrí teda reklama do marketingu? Áno, patrí. Ale patrí tam aj cena produktu, balenie produktu, spôsob predaja ale aj emócia, ktorú zákazník prežíva pri používaní vášho produktu či služby! Aspoň tak chápeme marketing my v JD Agency. Práve z toho dôvodu využívame pri našej práci marketingovú holistickú filozofiu. Jej základom je uvedomenie si toho, že všetky žložky fungovania organizácie sú prepojené a navzájom sa tak ovplyvňujú.

JD Agency

Marketingová holistická filozofia v praxi

Priviedli ste do vašej reštaurácie nových zákazníkov vďaka presne cielenej reklame? Skvelé! Ale koľko krát sa k vám títo ľudia vrátia, pokiaľ sú vaši zamestnanci unavení a negatívne naladení? Postačuje teda k rastu vašej firmy zlepšená komunikácia, alebo plánujete vytvoriť zákazníkom aj nezabudnuteľný zážitok?

Firemná kultúra

Koho teda hľadáte, keď hľadáte odborníka na marketing? Ani po pochopení základného pojmu “marketing” nemusíte poznať odpoveď na túto otázku. Preto môže byť pre vás výhodné, ak túto otázku vymeníte za niekoľko iných, detailnejších otázok: Čo chcem vo svojej organizácií zmeniť? Aký problém chcem vyriešiť, alebo čo konkrétne chcem zlepšiť?  Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, je pre vás oveľa jednoduchšie rozhodnúť sa, či hľadáte niekoho, kto vám pomôže nastaviť komplexnú marketingovú stratégiu, niekoho, kto vám vylepší určitú časť vašej komunikácie, alebo či hľadáte firmu, ktorá vaše podnikanie preskúma ako celok a navrhne vám vylepšenia naprieč celým spektrom marketingových činností.

JD Agency

Vízia, poslanie a hodnoty firmy

Vízia, poslanie a hodnoty firmy

Viete, čo odlišuje dlhodobo úspešné firmy, ako sú napríklad Apple, Amazon, BMW či Volvo, od tých ostatných? Existuje mnoho vnútorných faktorov, ktoré by sme mohli porovnávať, no čo je tým, vďaka čomu tieto firmy zvládajú aj tie najťažšie obdobia? Vďaka čomu sa tešia tak silnej lojalite svojich zákazníkov a vďaka čomu dokážu rásť tak vysoko?

sanghai

Budovanie dlhodobo úspešnej firmy sa v mnohom podobá na budovanie mrakodrapov. Hoci výšku stavby ovplyvňujú mnohé faktory, za jej stabilitou sa skrýva jeden kľúčový faktor – pevné základy! 

Sú to práve pevné firemné základy, ktoré týmto firmám pomáhajú za každých okolností udržať svoj smer (vízia),  ktoré im pripomínajú ich úlohu (poslanie), a ktoré im pomáhajú správne sa rozhodovať aj v tých najzložitejších situáciách (hodnoty).

Firemná vízia

Vedieť kam smerujete je prvým predpokladom úspechu. Víziu teda môžeme chápať ako najvyšší cieľ firmy, alebo aj ako ideálny cieľový stav, ktorý určuje smerovanie celej organizácie.  Firemná vízia môže byt vyjadrená v rôznych podobách. Môže ísť o krátky, takmer reklamný slogan, aký využívajú napríklad firmy v automobilovom priemysle:

Volvo

Zacielené na nulu (aiming for zero)Volvo

Kia Logo black

Čistá mobilita (clean mobility KIA)KIA

Audi
Dôsledne AUDI (Consistently Audi) – AUDI

No vízia nemusí mať vždy iba takúto stručnú podobu. Dôležité je len to, aby ju vaši zákazníci dokázali správne pochopiť. Len tak sa s ňou dokážu stotožniť a vytvoriť si vďaka tomu dlhodobý, pozitívny vzťah k vašej značke.

vizia amazon
Apple poslanie
JD Agency
vizia amazon

„Byť firmou s najväčšou orientáciou na zákazníka na svete, kde zákazníci nájdu všetko, čo by mohli chcieť kúpiť online.“ 

Amazon

Apple poslanie

„Vytvárať najlepšie produkty na svete a zanechať svet lepší, ako sme ho našli.“

Apple

JD Agency

„Inšpirovať a zabezpečovať rozvoj firiem, organizácií a ľudí v ich vnútri, aby zákazníci poznali nie len ich ceny, ale aj ich hodnoty. „

JD Agency

Na čo potrebuje firma víziu?

Firemná vízia je niečo ako „Severka“, hviezda niekde v diaľke, ktorá vám pomáha udržať smer. Je to najväčší motivačný faktor v organizácii, ktorý pomáha ľuďom ťahať za jeden povraz smerom k vybranému cieľu. Bez ohľadu na veľkosť danej organizácie, kľúčové je, aby sa s touto víziou stotožnili všetci ľudia v jej vnútri. Práve vďaka tomu môže byť organizácia dlhodobo úspešná.

Poslanie (misia) firmy

Hoci víziu a poslanie firmy si ľudia často zamieňajú (spájajú do jedného), nejde o to isté. Existujú malé filozofické rozdiely, ktoré tieto dva pojmy odlišujú. Zatiaľ čo vízia popisuje najvyšší cieľ firmy, poslanie (misia) firmy vyjadruje zmysel a účel jej existencie. Popisuje, čo chce firma ľuďom prinášať.

vizia amazon
Iqua poslanie
JD Agency
vizia amazon

„Poskytnúť zákazníkom čo najnižšie ceny, najlepší výber a maximálne pohodlie“

Amazon

Iqua poslanie

„ Tvoriť environmentálne, inovatívne a vysokokvalitné produkty.“

Dacom & Iqua

JD Agency

„Zabezpečovať komplexný, udržateľný a efektívny rozvoj organizácií, s cieľom budovania ich dlhodobých hodnôt a zamestnaneckej spokojnosti.“

JD Agency

Ako firme pomáha poznanie svojho poslania?

Základným, všeobecným poslaním každej organizácie je poskytovať svojim zákazníkom nejakú službu, alebo im predávať, či inak poskytovať svoje výrobky. Toto platí pre všetkých bez rozdielu. No pokiaľ chcete, aby bola vaša firma dlhodobo úspešná, musíte vedieť aj to, aký problém vaše výrobky či služby riešia, alebo akú zmenu chcete ľuďom poskytnúť. Pretože je obrovský rozdiel predávať mobilné telefóny, a poskytovať ľuďom možnosť rýchlo sa spojiť so svojimi známymi  kdekoľvek a kedykoľvek.

Poslanie firmy

Hodnoty firmy

Firemné hodnoty odzrkadľujú to, na čom firme záleží a akým spôsobom sa vo firme robia rozhodnutia. Sú ako náš vnútorný kompas, ktorý nám pomáha nájsť správny smer pri riešení každodenných situácií. Hodnoty ovplyvňujú to, čo robíme, ako to robíme a s akým zámerom. Vymeníte pri reklamácii výrobok okamžite za nový, alebo budete 30 dní čakať s vyjadrením, že na nájdenú závadu sa nevzťahuje vaša záruka? Využívate prioritne na váš online marketing tvorbu hodnotného obsahu, alebo uprednostňujete časté výkonnostné kampane?

Hodnoty Amazon:

 • Posadnutosť zákazníkom (Customer obsession)
 • Dlhodobé myslenie (Long-term thinking)
 • Vášeň pre vynachádzanie (Passion for invention)
 • Prevádzková dokonalosť (operational excellence)

Hodnoty VÚB Banky:

 • Jednoduchosť
 • Užitočnosť
 • Ľudskosť
 • Humor

Hodnoty JD Agency:

 • Udržateľnosť (podnikania, rozvoja ako aj bežného života)
 • Efektivita (práce, propagácie a teda celej organizácie)
 • Tvorba hodnôt (aby ľudia poznali aj hodnotu vašej firmy, nie len jej cenu)
 • HDŠ – hrubé domáce šťastie (spokojnosť zamestnancov a zákazníkov, tvorba hodnôt)

Hodnoty firmy musia ladiť s jej víziou a misiou

Vízia, poslanie a hodnoty firmy nie sú samostatné časti, sú to 3 základné stavebné prvky vašej organizácie, ktoré sú navzájom poprepájané. Pokiaľ má byť vaša organizácia dlhodobo úspešná, je dôležité, aby firma vedela kam smeruje (poznala svoju víziu), aby firma vedela, čo chce vykonávať na ceste k svojmu najväčšiemu cieľu a aby poznala svoje základné hodnoty, ktorými sa bude riadiť počas celej tejto cesty. Ak všetko toto poznáte – gratulujeme vám! Ste na správnej ceste k dlhodobému úspechu! No stále ste len na začiatku…

Vašim ďalším krokom na ceste k efektívnej a dlhodobo udržateľnej firme by mala byť príprava vašej firemnej marketingovej stratégie! wink

vizia misia hodnoty

Hľadáte ďalšie podnety k zlepšeniu vašej firmy? Prečítajte si viac aj o holistickom prístupe k marketingu, alebo si s nami dohodnite jednu Marketingovú kávuwink

Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Online marketing, kryptomeny, video meetingy a elektromobily. To sú pravdepodobne tie sféry podnikania, ktoré v roku 2020 zaznamenali najvýraznejší posun vpred. Hoci je pravda, že napríklad v segmente elektromobilov sa očakáva, že v  roku 2021 bude rast ešte výraznejší, bol to práve rok 2020, ktorý sa zapíše do histórie ako ten, v ktorom to začalo. Trh sa dal do pohybu a mnohí silný hráči museli prehodnotiť svoje stratégie, alebo urýchliť procesy, ktoré mali už vopred naplánované. Jednou z firiem, ktoré sa rozhodli pre radikálnu transformáciu, je KIA Motors, teda po novom už len KIA. Ako sa teda mení podniková stratégia tejto medzinárodnej firmy? Aká je ich nová vízia, či aké nástroje využívajú na jej sprostredkovanie pre zákazníkov?

Kia

Nový zámer značky, nová firemná misia, obchodný smer, filozofia dizajnu, nová pracovná kultúra. To sú jednotlivé prvky firemnej evolúcie, ktoré v januári tohto roka spoločnosť KIA veľkolepo ohlásila. Prečo veľkolepo? Pretože prezentácia nového loga, ktorá sa uskutočnila  začiatkom januára, sa s 303 synchronizovanými pyrodronmi zapísala do Guinesovej knihy rekordov. Wow efekt bol zaručený, veď posúďte sami.

Prvým krokom firmy bolo predstavenie nové loga. Zdroj: Kia a youtube kanál Kia worldwide

Spolu s prezentáciou nového loga KIA zverejnila aj dátum, kedy odhalí detaily svojej celkovej tranformácie. Spravila si tak vlastnú virálnu reklamu, ktorá veľmi rýchlo obletela svet a vzbudila v ľuďoch záujem. Čo všetko sa teda vo firme zmenilo?

Zmena (tvorba) značky v praxi: Analýza→ stratégia → taktika

S príchodom roku 2021 KIA nespustila len nový vizuál značky, ale aj svoju kompletnú tranformáciu. Analýzou zistila, kde sa aktuálne nachádza, a kam by mohla ísť, vďaka čomu zmena nepredstavovala len nové logo, ale aj nové ciele a novú firemnú stratégiu.

Poslanie značky. Kto sme boli a kým vždy budeme?

Vedeli ste, že KIA svoju cestu začínala s výrobou bicyklou? Ich poslaním teda nie je vyrábať autá, ale POHYB. Dokonalá ukážka moderného marketingu. Predávate vo svojej firme výrobky, alebo riešenia problémov? Alebo ste už na top úrovni a poskytujete svojim zákazníkom určité pocity?

Vizualita značky: inšpirácia pre ľudí

Vo svete môžeme nájsť viacero firiem, ktoré aktuálne menia svoje logá kvôli tomu, aby mohli lepšie vystupovať v digitálnom svete, no KIA zašla ešte ďalej. Nové logo, nový fond písma, nová farebná škála, no čo je najdôležitejšie – všetky tieto prvky sú spojené príbehom a majú spoločný cieľ: inšpirovať ľudí!

Budúcnosť: spojenie dizajnu a poslania značky

Poznať svoje hodnoty, vedieť čo chcete zákazníkom priniesť a podľa toho pripravovať svoje výrobky – to je nová cesta KIA! 

Vízia značky KIA

Ako bolo už skôr uvedené, cieľom KIA nie sú autá, ale pohyb. Práve z poznania tejto svojej základnej hodnoty vychádza aj firemná vízia, ktorú chce značka napĺňať, a ktorou sa chce zároveň vhodne prezentovať: 

Movement that inspire – pohyb, ktorý inšpiruje

Napĺňanie vízie

Ak chcete zvýrazňovať hodnoty svojej firmy, nestačí ich len poznať, dôležité je aj spájať ich so správnymi symbolmi. KIA toto chápe, a preto si na prezentáciu pohybu zvolila šport. No nie len sponzoring top športovca (Rafael Nadal) alebo sponzoring top podujatia či súťaže (Australian Open a Európska liga UEFA), ale napríklad aj podporu OZ Špeciálnych olympiád na Slovensku a podporu pohybu všeobecne. Vďaka tomu sa vízia firmy stáva nie len reálnou, ale zároveň veľmi populárnou.

Globálnym ambasádorom značky KIA je Rafael Nadal

Marketing firmy KIA počas Australian Open 2021, zdroje: FB Australian Open

Aké kroky  firemnej evolúcie teda KIA podstúpila ?

 • 1, Vnútorná analýza firmy a zákaznícka analýza značky
 • 2, Stanovenie hodnôt a vízie
 • 3, Určenie SMART cieľov (7 nových modelov elekromobilov do roku 2027…)
 • 4, Vytvorenie pracovnej kultúry (firemná DNA)
 • 5, Vytvorenie moderného vizuálu (rebranding značky)
 • 6, Výber vhodných spôsobov prezentácie značky (komunikačná stratégia)
Rebranding Kia

Páčia sa vám nástroje, ktoré KIA využíva na svoju prezentáciu? Preskúmajte ich viac do hĺbky, a zistite viac o športovom marketingu, alebo o základnom rozdelení marketingových prístupov.

Chceli by ste, aby aj vaša firma rástla vďaka takto detailne rozpracovanej firemnej stratégii? Kontaktujte nás, a my Vám s tým pomôžeme! 

Pin It on Pinterest