Predstavte si, že ste marketingový riaditeľ MC Donaldu a ľudia vám vyčítajú, že podávate chutné, no vždy len nezdravé jedlá. Alebo že vám ľudia vyčítajú, že sa nesprávate dostatočne ekologicky…

Čo urobíte?

Pripravíte nové televízne reklamy, ktoré opisujú chuť vašich jedál? Spravíte súťaže na sociálnych sieťach? Alebo pridáte do svojho jedálneho lístka zeleninové šaláty a prestanete používať jednorázové plasty?

Udržateľnosť

Lavička vyrobená z posledných plastových príborov, zdroj: MC Donald

Práve takýto spôsob myslenia je príznačný pre holistický marketingový prístup. Všetky časti vášho podnikania sa navzájom ovplyvňujú, a podcenenie jednej jeho zložky často nedokážete vyrovnať ani radikálnym zlepšením iných častí.

„Celok je viac než súhrn jeho častí.“

Aristoteles

Reštaurácie sú skvelým príkladom na pochopenie holistickej marketingovej koncepcie v praxi.

Ste majiteľ reštaurácie, kvalita vášho jedla a jeho cena sú primerané cieľovému zákazníkovi (vyššia stredná trieda), prostredie je čisté, v reštaurácii vám hrá príjemná hudba. Pri každej objednávke však ľudia počujú krik a nadávky kuchára z kuchyne, pričom na čašníkoch môžete vidieť, ako veľmi ich unavuje takéto správanie. Ako sa asi zákazník bude u vás cítiť? Odporučí vašu reštauráciu ďalším? Alebo si predstavte, že aj firemnú kultúru máte na vysokej úrovni, no vaša reštaurácia sa nachádza na okraji mesta. Všetko u vás funguje tip-top, no ľudia musia sadnúť do auta, aby k vám prišli. A predovšetkým musia ľudia vedieť o vašej reštaurácii, ako aj o vašej kvalite. Čím ich dokážete zaujať? Ako ich k vám prilákate?

Trocha teórie – Holistický marketing

Holistická marketingová koncepcia je jedným z najnovších prístupov k marketingu. Vznikla ako reakcia na zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí (demografické zmeny, globalizácia, hyperkonkurencia, rozvoj internetu, spoločenská zodpovednosť firiem…).

“Holistický marketing zastáva názor, že pri marketingu záleží na všetkom – a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva.”

Kotler & Keller

Holistický marketing je založený na 4 základných marketingových zložkách:

  • Vzťahový marketing
  • Integrovaný marketing
  • Interný marketing
  • Spoločensky zodpovedný marketing

Vzťahový marketing

Vzťahový marketing sa zameriava na vytváranie dlhodobých partnerstiev s kľúčovými osobami potrebnými pre úspech vášho obchodu. Jedna sa predovšetkým o vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými parnermi (dodávateľmi, predajcami, distribútormi…) či členmi finančnej komunity (akcionári, investori…)

Pevné vzťahy

Integrovaný marketing

Integrovaný marketing je marketingový koncept, v ktorom sa celá firma orientuje na marketingovú komunikáciu (reklama, podpora predaje, PR…). 

Všetky zložky marketingového mixu ( v modely 4P sú to cena, produkt, propagácia, distribúcia) sú zostavované tak, aby sa nazvájom podporovali, dopĺňali a posilňovali tak predaj.

Poslaním integrovaného marketingu je teda zostavenie firemného marketingového mixu tak, aby zákazníkom vytváral, prezentoval a poskytoval hodnoty.

 Integrovaný marketing sa zaoberá dvoma kľúčovými témami:

  1. Pri prezentovaní a poskytovaní hodnôt je môžné vyvíjať mnoho rozličných marketingových aktivít.
  2. Všetky marketingové aktivity sú koordinované tak, aby sa maximalizovali ich spojené dôsledky.
Holistický marketing

Interný marketing

Interný marketing sa zameriava na získanie, vyškolenie, motivovanie a vedenie schopných zamestnancov, ktorých cieľom je hlavne dobre slúžiť zákazníkom firmy.

“Postarajte sa o vašich zamestnancov, a oni sa postarajú o vaše podnikanie…”

Každý dobrý marketér by mal vedieť, že marketingové aktivity, ktoré sa odohrávajú v rámci společnosti sú rovnako, či dokonca ešte viac prínosné ako tie, ktoré sú namierené smerom von. 

Pokiaľ chce vaša organizácia poskytovať skvelé služby, musia na to byť vaši zamestnanci pripravení, musia byť stotožnení s víziou, poslaním a hodnotami  firmy, a zároveň sa musia cítiť príjemne v rámci zvolenej firemnej kultúry.

Interný Marketing

Spoločensky zodpovedný marketing

Marketing musí brať do úvahy aj etický, environmentálny, právny ako aj spoločenský kontext svojho postavenia a aktivit, nakoľko dopady marketingu presahujú samotnú firmu a vašich zákazníkov, a týkajú sa ludskej spoločnosti ako celku.

Úlohou organizácie je teda určiť priania, potreby a záujmy cielových zákazníkov, a uspokojovať ich efektívnejšie ako konkurencia, pričom musí ochraňovať a podporovať dlhodobý blahobyt zákazníkov a celej spoločnosti.

S tým, ako sa spotrebitelia stávajú spoločensky uvedomelejšími, niektoré firmy vužívajú spoločenskú zodpovednosť aj ako spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie, čím ovlyvňujú preferencie potencionálnych zákazníkov.

Spoločenská zodpovednosť

Holistický marketing teda vníma firemný marketing v širšej perspektíve. Nie je to len o priamej komunikácii smerom k zákazníkom. V holistickom marketingu ide aj o hodnoty firmy a firemnú kultúru, ide aj o spôsob distribúcie tovarov a služieb, ako aj o prezentované názory k celospoločenským témam… Všetko toto a ešte oveľa viac ovplyvňuje úspešnosť podnikania firmy. Práve preto tento komplexný pohľad na marketing firmy zdieľa aj JD Agency, a využíva ho ako základný pilier svojej práce.

JD Agency

Chcete podporiť komplexný rozvoj vašej firmy, no neviete kde začať? Dohodnite si s nami jednu marketingovú kávu!

5/5 - (2 votes)

Pin It on Pinterest