FIREMNÁ MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Efektivitu všetkých činností a dlhodobú udržateľnosť podnikania môžete dosiahnuť len v tom prípade, ak firmu staviate na zdravých a silných základoch. Práve preto proces rozvoja vašej firmy začína stavbou (odkrývaním) vašich základov.

Prvým krokom rozvojovej pyramídy, na ktorom sú postavené všetky ďalšie časti zdravej a dlhodobo udržateľnej organizácie, je firemná marketingová stratégia. Z poznania firemnej stratégie vychádza efektívna komunikačná stratégia, priaznivá firemná kultúra, ako aj spôsob vedenia firmy a všetkých ľudí v jej vnútri.

Čo je to firemná marketingová stratégia?

„Firemná marketingová stratégia od JD Agency predstavuje holistický pohľad na marketingovú stratégiu firmy. Ide o vyjadrenie pôsobenia firmy nie len smerom k zákazníkom, ale aj smerom k ľuďom vo vnútri organizácie. „

JD Agency

Ako vyzerá proces tvorby firemnej marketingovej stratégie?

Firemná marketingová stratégia je síce základom organizácie, no predovšetkým je o ľuďoch a pre ľudí.  Môžete namietať, že vaša firma ponúka určitý produkt a vy hľadáte stratégiu predaja, no ako to vyzerá v praxi? Váš produkt rieši danému okruhu zákazníkov určitý problém, dostáva sa k ľuďom cez rôzne druhy komunikačných a predajných kanálov, ktoré ale spravujú vaši ľudia… A kto určuje smerovanie vašej organizácie? Ste to vy, alebo vaši vedúci pracovníci. Proces tvorby firemnej marketingovej stratégie teda začína aj končí u ľudí.

Prvým krokom tvorby firemnej marketingovej stratégie je strategický workshop. Ide o stretnutie (či už online, alebo osobne vo vašich priestoroch), počas ktorého spoznávame vás a vašu organizáciu, dohodujeme si spôsob spolupráce, a navrhujeme konkrétny časový rámec na vykonanie jednotlivých krokov tvorby firemnej stratégie, resp. celkového rozvoja organizácie.

Firemná stratégia JD Agency

Firemná marketingová stratégia – analytická časť

Skôr ako začneme plánovať, musíme poznať váš aktuálny stav, ako aj aktuálne okolnosti, ktoré by mohli ovplyvňovať vaše podnikanie . Analytickú časť firemnej marketingovej stratégie preto môžeme metodicky rozdeliť na vnútornú analýzu a vonkajšiu analýzu.

Vnútorná analýza nesmeruje pozornosť len do vnútra vašej firmy, ale často aj do vnútra mysle samotných zakladateľov firmy. Kto iný by predsa mal lepšie poznať odpovede na otázky: „aká je vaša firemná vízia?“ alebo „aké sú základné hodnoty vašej firmy“?  No to je len začiatok.

Vnútorná analýza firmy

Od pochopenia vašej firemnej vízie a vašich hodnôt, cez spôsob hodnotenia zamestnancov, až po vyjadrenie očakávanej kvality a ceny vašich produktov. Hĺbka analýzy je závislá od typu a veku vášho projektu. U dlhoročných podnikateľov je to predovšetkým usmernenie pozornosti a vyjadrenie toho, čo a ako robia. Pri začínajúcich projektoch ide zasa o pomoc pri  hľadaní cesty a jej oporných bodov.

analytická časť

Vonkajšia analýza sa zameriava na vonkajšie prostredie, ktoré často nemáte pod kontrolou, alebo ho neviete vôbec ovplyvniť. Aká je vaša konkurencia? Aká je aktuálna situácia na vašom cieľovom trhu? Aké sú prognózy ďalšieho vývoja vo vašom segmente? V úvode našej spolupráce aj na tieto otázky hľadáme odpovede spoločne. Nie v takej hĺbke, ako bude prebiehať naše ďalšie skúmanie, no je pre nás veľmi dôležité vedieť, aký je váš pohľad na príležitosti a hrozby vášho projektu.

Posledným bodom analytickej časti firemnej marketingovej stratégie je určenie strategických cieľov vašej organizácie. Ako ďaleko až chcete zájsť so svojim projektom? Myslíte lokálne, národné alebo globálne? Smerujete k strednému alebo dokonca veľkému podniku?  To všetko je potrebné vedieť ešte pred tým, ako sa pustíme do ďalšej práce.

Poznanie firemnej stratégie

Strategická časť

Strategická časť hovorí predovšetkým o tom, akým štýlom sa chcete prepracovať k naplneniu svojej vízie. Nie len v živote, ale aj v podnikaní totižto platí známa pravda: keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté…

Ako sa teda budete odlišovať od svojich konkurentov? Ako vás majú ľudia vnímať? Ako rýchlo chcete získať svoje postavenie na trhu? V strategickej časti sa teda zameriavame na definovanie vašej značky a na určenie vhodných stratégií, ktoré vám pomôžu naplniť zvolené strategické ciele.

Pokiaľ sa vám nepodarilo nájsť modrý oceán (trhový segment bez konkurencie), je nutné určiť si positioning vašej značky, ktorý minimalizuje konkurenčné boje. Zameranie na iný, konkrétny typ zákazníka vám umožní efektívnejšie využitie vašich zdrojov (nie len finančných, ale aj tých ľudských) a vďaka presnejšiemu cieleniu aj rýchlejšie dosiahnutie vašich cieľov.

Strategická časť firemnej stratégie

Marketingový mix

Keď poznáte svoju aktuálnu situáciu, viete kam chcete ísť a akým štýlom sa tam chcete dostať, prichádza na rad marketingový mix. Čo obsahuje vaše produktové portfólio? Akú cenovú politiku volíte? Akými cestami sa váš produkt dostane ku vašim zákazníkom, a ako sa o vás ľudia vôbec dozvedia? To sú 4 základné otázky marketingového mixu (4P), ktoré tvoria jadro firemného marketingu. No nie sú jedinými. Marketingový mix 4P dopĺňame o marketingový mix 4C, ktorý predstavuje pohľad na vašu firmu očami potencionálnych zákazníkov.

V marketingovom mixe sa v otázkach propagácie vášho produktu ukrýva komunikačná stratégia vašej firmy. A hoci je táto stratégia uprostred marketingového mixu, mala by vychádzať z poznania celej firemnej marketingovej stratégie. Aby vaša firma mohla naozaj efektívne komunikovať, musí poznať nie len svoje cieľové publikum, ale aj svoje hodnoty a jednotlivé SMART ciele, ktoré tak pomáha napĺňať.

Zlatý kruh firemnej stratégie

Plánovanie a aplikovanie do praxe

Záverečnou časťou firemnej stratégie je návrh konkrétnej a jasnej cesty k dosiahnutiu vašich strategických cieľov. Strategické ciele, ktoré ste si stanovili v úvode, sa najprv rozmenia na menšie SMART ciele, aby sa k nim následne vytvorili vhodné stratégie a taktiky ich napĺňania. Na záver pre konkrétnych zamestnancov vašej firmy pripravíme detailný akčný plán, ktorý obsahuje jasné inštrukcie o tom, aké kroky a v akom poradí by sa mali vykonať, aby sa vaše firemné ciele stali skutočnosťou.

Sledovanie a vyhodnocovanie zvolených plánov

Napĺňanie firemnej stratégie je nikdy nekončiaci proces. Keď splníte váš akčný plán, prichádza na rad kontrola účinnosti zvolenej taktiky. V prípade, že vám zvolená taktika nepriniesla požadovaný úspech, pristúpite k jej úprave. Dôležité je však to, že nie vždy je nutné okamžite pristupovať aj k zmene vašich strategických cieľov! To, že k cielu nevedie jedna cesta neznamená, že cieľ je nereálny. Znamená to len to, že zvolená cesta nebola v tej chvíli tá najvhodnejšia. Ani GPS vám nehovorí: “zle ste odbočili, zmeňte cieľovú adresu…”

Plánovanie a kontrola firemnej stratégie

Firemná marketingová stratégia ako produkt (FAQ)

Zaujala vás myšlienka efektívneho a udržateľného rozvoja vašej firmy? Potom vás pravdepodobne budú zaujímať aj odpovede na nasledujúce, najčastejšie otázky:

Ako dlho trvá príprava firemnej stratégie?

Príprava firemnej marketingovej stratégie trvá približne 6-10 týždňov, v závislosti od vášho segmentu, a veľkosti vášho produktového portfólia. Ďalšie 3-5 týždne trvá príprava nadväzujúcej komunikačnej stratégie.

Aká je cena firemnej marketingovej stratégie?

Cena firemnej marketingovej stratégie sa odvíja od vášho segmentu a veľkosti vašej firmy. Cena samostatnej marketingovej stratégie od JD Agency začína na úrovni 1751 €, pričom táto cena nezahŕňa komunikačnú stratégiu.

Môžem vynechať firemnú stratégiu a zamerať sa len na ďalšie kroky rozvojovej pyramídy?

Je to možné, ale len v prípade, pokiaľ už máte vyhotovenú ucelenú marketingovú stratégiu. Efektivita a udržateľnosť v našom procese sú pre nás veľmi dôležité, preto vdžy musíme poznať aj vaše smerovanie, hodnoty či dlhodobé ciele.

Máte záujem o firemnú stratégiu od JD Agency, alebo máte ešte nejaké ďalšie otázky? Kontaktujte nás a dohodnite si s nami úvodnú marketingovú kávu!

Rozvojová marketingová agentúra JD Agency

Pin It on Pinterest